ÉLETÜNK AZ ÜZENETÜNK

2010 évi. Közhasznúsági jelentés

Az Alapvető emberi értékekért Közhasznú Alapítvány

2010. évi

Közhasznúsági jelentése

Fonyód, 2011. május 10.

Dr. Dégi Zoltán

elnök

  1. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Minta Szervezet 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 185 ezer Ft, a saját tőke 100 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

  1. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

  1. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet 2010-ben alakult így előző évi tartaléka nem volt. Vagyona a 2010-ben az alapítók által befizetett 100.000 Ft.  (2.sz. melléklet)

  1. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések.

  1. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk ilyen címen támogatást nem kapott.

  1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az alapítványnak sem alkalmazottja, sem önkéntes tagja nincs. A tisztségviselők semmiféle juttatást nem  kapnak, munkájukat önzetlenül végzik, a felmerülő költségeket (pl. postaköltség, utazás) a saját pénzükből fedezik.

  1. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

Számos fiatal hajlandó önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Több mint havi 1500 óra önkéntes munkát végeznek tagjaink, szimpatizánsaink.

Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Valamennyi tagunk rendelkezik nevére szóló e-mail címmel, melyhez korlátlan méretű tárhely és hatékony levélszemét szűrő rendszer tartozik. A jelenlegi 35-40 %-os kihasználtságot szeretnénk a következő évben emelni. Több belső fórumot is működtetünk. Működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük szakosztályaink munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására.

7.2. Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre:

Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Valamilyen módon mindegyik szakosztályunk e témakör köré szerveződött, a mozgalom valamely szakágát műveli.

Az év folyamán összesen 44 programot sikerült megvalósítani, és 23 nem általunk szervezett, általában országos programon vett rész egyesületünk.

Részt vettünk a természetjárók országos találkozóján, ahol a tájékozódási versenyen csapatunk a 2. helyet szerezte meg.

7.3. A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének:

Természetbarátként számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és óvjuk környezetünket. A Környezetvédelmi szakosztály egyik nagy kihívása, hogy megértesse minél szélesebb körben, hogy a környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében ebben az évben is folytattuk környezettudatos nevelőmunkánkat. Példát mutatunk minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek. Együttműködésünk továbbra is határozottan jónak mondható a helyi és regionális természetvédelmi szervekkel, és a természetvédelemhez kötődő szerveződésekkel.

7.4. Hagyományápolás:

E feladat, cél megvalósításának elkötelezettje Országjáró szakosztályunk, melynek kiemelt feladata hazánk természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatása. Ez évben hazánkban 32 program került megrendezésre egyesületünk szervezésében e célból. Szakosztályaink felkészült programszervezői gondosan ügyelnek arra, hogy valamennyi programunk alkalmával bemutassák a helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített és néprajzi értékét is.

7.5. A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport:

A természetjárás az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja. Sok száz ember, köztük gyermeket és fiatalt vittünk ki a természetbe. 2008-ban is odafigyeltünk ezen életforma népszerűsítésére, kihasználtuk az adódó lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére. Együttműködünk a helyi a környéken lévő óvodákkal és iskolákkal, segítjük őket a programok szervezésében, és több esetben szervezünk közös programokat. Nagyon fontos általános iskolás korban megfogni és megnyerni a gyermekeket ezen ügynek.

Fonyód, 2011. május 10.

Dr. Dégi Zoltán

elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány közgyűlése 2011. május 4-ei ülésén elfogadta.

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

1

8

0

3

9

0

3

2

9

4

9

9

5

6

9

1

4

Statisztikai számjel

 

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay u. 2.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a

2010.

üzleti évről

Fonyód, 2011. május 10.

_______________________________________

A társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

 

Statisztikai számjel

1

8

0

3

9

0

3

2

9

4

9

9

5

6

9

1

4

 

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay u. 2.

 

Kettős könyvvitelt vezető (közhasznú) szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege

2010. év Adatok E Ft-ban

Sor- szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

a

 

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök

0

0

0

2.

I. Immateriális javak

 

 

 

3.

II. Tárgyi eszközök

 

 

 

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök

0

0

167

7.

I. Készletek

 

 

 

8.

II. Követelések

 

 

 

9.

III. Értékpapírok

 

 

 

10.

IV. Pénzeszközök

 

 

167

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

18

12.

Eszközök összesen

0

0

185

 

 

 

 

 

13.

D. Saját tőke

0

0

185

14.

I. Induló tőke

 

 

100

15.

II. Tőkeváltozás

 

 

 

16.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

 

 

85

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

20.

E. Céltartalékok

 

 

 

21.

F. Kötelezettségek

0

0

0

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

26.

Források összesen

0

0

185

 

Fonyód, 2011.05.10.

__________________________

A társadalmi szervezet vezetője

Statisztikai számjel

1

8

0

3

9

0

3

2

9

4

9

9

5

6

9

1

4

 

 

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay u. 2.

Kettős könyvvitelt vezető (közhasznú) szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása

2010. év Adatok E Ft-ban

 

Sor-szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Összes köszhasznú tevékenység bevétele

0

0

106

2.

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

 

0

106

3.

a. alapítótól

 

 

17

4.

b. központi költségvetéstől

 

 

 

5.

c. helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

d. egyéb

 

 

89

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

9.

4. Tagdíjból származó bevételek

 

 

 

10.

5. Egyéb bevételek

 

 

 

11.

6. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

12.

7. Rendkívüli bevételek

 

 

 

13.

8. Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

14.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

15.

1. Árbevételek

 

 

 

16.

2. Egyéb bevételek

 

 

 

17.

3. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

18.

4. Rendkívüli bevételek

 

 

 

19.

C. Összes bevétel (A+B)

0

0

106

20.

D. Közhasznú tevékenység költségei

0

0

21

21.

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

21

22.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

23.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

24.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

25.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

27.

E. Vállalkozási tevékenység költségei

0

0

0

28.

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

29.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

30.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

31.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

32.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

33.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

34.

7. Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

35.

F. Összes tevékenység költségei (D+E)

0

0

21

36.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

0

37.

H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

38.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

39.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

0

85

 

Fonyód, 2011.05.10.

__________________________

A társadalmi szervezet vezetője

Statisztikai számjel

1

8

0

3

9

0

3

2

9

4

9

9

5

6

9

1

4

 

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay u. 2.

 

Kettős könyvvitelt vezető (közhasznú) szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása

2010. év

Adatok E Ft-ban

Tájékoztató adatok

 

 

 

40.

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

41.

1. Bérköltségek

0

 

 

42.

a. megbízási díjak

 

 

 

43.

b. tiszteletdíjak

 

 

 

44.

2. Személyi jellegű egyéb költségek

 

 

 

45.

3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

 

 

46.

B. Nyújtott támogatások

0

0

0

47.

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 

 

Fonyód, 2011.05.10.

______________________

A társadalmi szervezet vezetője

Az egyszerűsített éves beszámolót a Korrektoll Kft  mérlegképes könyvelője állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 
 
 
 
 

E-mail értesítést kérek a rendezvény​ekről, programokról és kiadványaikról

 

Név
E-mail
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot

 
 
 

FACEBOOK OLDALUNK
 
 

 
 
ALAPÍTVÁNYUNK BLOGJAI
EGY HELYEN
 
 
ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE

Köszönjük, ha gondol ránk!

tovább

 
ADOMÁNYOK, FELAJÁNLÁSOK RÉSZÜNKRE!
Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, munkánkat megtudhatja a részleteket...
 

tovább

 
Az olvasósarok folyamatosan frissül
 
Az Olvasósarok oldal folyamatosan frissül. Ide kerülnek fel részletek Dörnyei Katalin könyveiből. Ezen kívül egyéb érdekességekből is ízelítőt kaphatunk.
 

tovább

 
Beszélgetések a kertben -videók


Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
 

tovább

 
A környezet és természetvédelem, a környezettudatos és egészséges életmód és táplálkozás terjesztése céljából hoztuk létre a fonyódi ZÖLD KÖR klubot.
 

tovább