ÉLETÜNK AZ ÜZENETÜNK

Etikát kiegészítő AEÉ Oktatás

 

HOGYAN ILLESZKEDIK A PROGRAM AZ ISKOLAI TANANYAGHOZ?

 

A módszert évek óta alkalmazó tanárok tapasztalatai a világ minden táján azt mutatják, hogy a program nagy segítséget nyújt a gyerekeknek abban, hogy személyiségüket és ké­pességeiket a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassák. A gyakorlatok beépíthetők az iskolai alapképzés tantárgyaiba, de alkalmazhatók önállóan is. Speciális célja a fizikai, mentális, érzelmi, erkölcsi és lelki nevelés támogatása, a különböző értékek és karakterjegyek fejlesztése által. Néhány példa ezek közül:

 • Program támogatja a helyes erkölcsi érzék kiművelését; Tudatosítja azokat az értékdilemmákat; Megismertet a jó és a rossz mibenlétével; Saját és a mások sorsáért viselt felelősség tudatosítása; Fejleszti az önismeretet; Felkészít a kulturált társas kapcsolatokra
 • Személyes, társadalmi és érzelmi jólétét kialakítására való törekvés: különösen a jó légkör megteremtésében és minden gyermek számára annak a lehetőségnek a biztosításában, hogy a csoport vagy a közösség értékes tagjává váljon, hogy erős önképpel és önbecsüléssel rendelkezzen; Az emberi jogok, az élet és a méltóság tisztelete;
 • A tanuláshoz való pozitív hozzáállást előidéző törekvés főként a tudás és a tanulás iránti lelkesedést, és a képességeikben és a sikeres tanulmányaikban való bizalom elősegítése; Önbecsülés, önfegyelem; Kommunikációs képesség és az analitikus gondolkodás képessége;
 • Társadalmi képességek felszínre hozatala olyan lehetőségek biztosításával, amelyek képessé teszik a gyermekeket a másokkal való együttműködésre és mások meghallgatására; A közösségi élet és a közösségben gondolkodás képességei; A környezettel - az otthonnal, a közösséggel, a nemzettel és a világgal – való harmonikus együttélés képessége;
 • Figyelmet és kitartást fejlesztő koncentrációs gyakorlatok beépítése a játékaik és a csoportos feladatokon keresztül;
 • Nyelvi és kommunikációs képességek gyakorlása változatos szituációkban való kommunikáción, egymásra és a felnőttekre való reagáláson, a szókincs és a kommunikációs képességek fejlesztésén és mások figyelmes meghallgatásán keresztül; A pozitív gondolkodás, beszéd és cselekvés összhangja;
 • A tudását és megértését az élethez a problémamegoldó képesség, döntéshozatal, kísérletek, számítások, tervek és kérdések különböző témákban, környezetük, helyek és emberek felfedezésén keresztül, amelyek életük során jelentőséggel bírnak;
 • Kreatív fejlődés támogatása gondolataik felismerése és másokkal való megosztása, ötletek és érzések a különböző művészeteken keresztül, design, technológia, zene, mozgás, tánc és szerepjátékok.

A NÖVEKEDÉS ÉS KREATIVITÁS

Minden gyermek egyedi és kreatív lény, s ha így is kezelik, olyan ember válik belőle, aki tudatában van a benne és a környezetében rejlő értékeknek. Maga a gyakorlat az alábbi, egymással szorosan összefüggő emberi értékekre épül: Igazság, He­lyes cselekedet, Béke, Szeretet és Erőszak-nélküliség. Miért? Mert ezek azok az emberi természetben legmélyebben gyökerező értékek, amelyek a világ minden részén azonos jelentései bírnak.

A program arra ösztönzi a gyerekeket, hogy elmélyedjenek abban, amit csinálnak, legyenek tisztában azzal, miért is csinálják azt, ezáltal mélyíti a megértésüket. Ahhoz, hogy valaki képes legyen megszabadulni önző beállítottsága destruktív hatásainak következményeitől, elő­ször is tisztán kell látnia, mi is az önző beállítottság. Ha a gyerek megkapja a lehetőséget és a módszereket, hogy ezt feldolgozza, megnő a felelősségtudata, képes lesz felmérni tettei következményeit, s mindennek köszönhetően képessé válik arra, hogy az önzés jól bevésődött viselkedésmintáin egyre inkább túllépjen. A program célja, hogy alkalmassá tegye a gyerekeket, fiatalokat a közösség szolgálatára, arra tanítja őket, hogy elfogadják mások másságát, sőt észrevegyék e különbözőség pozití­vumait. A foglalkozásokon keresztül olyan emberi értékeket kíván előhozni a gyerekekből, amelyekkel képesek arra, hogy szeretetet vi­gyenek a családjukba, a közösségi életükébe, hogy tiszteljék önmagukat, csakúgy mint szüleiket, tanáraikat és társaikat.

Most pedig lássuk a program gyakorlati vonatkozásait, s ennek kapcsán az is kiderül, miért bizonyult olyan eredményesnek azokban az iskolákban, ahol már beépítették a tan­tervbe.

A PROGRAM ALKALMAZÁSA

A program alkalmazható külön foglalkozások sorozataként, de a tanterv különböző te­rületeibe is beépíthető. Meg kell jegyezni, hogy a program anyagának elsajátítását és beépülését nem annyira az akadémikus tudás, mint inkább a tapasztalat, a személyes példa és a kreativitás garantálja. Bármely hétköznapi esemény, élmény közvetlenül felhasználható az ér­tékek hangsúlyozására és illusztrálására. Például meg lehet vitatni a csoporton belüli kü­lönböző viselkedési típusokat, vagy, hogy egy bizonyos magatartás hogyan hat a másik emberre. Ez később tovább tágítható az országok közti viszonyok szintjére. Néhány is­kola úgy építette be a programot a tananyagba, hogy minden hétre kijelölnek egy témát, például a békét, és azon a héten minden tárgy erre fűzi fel tananyagát, minden foglalkozás ennek jegyében zajlik (például a matematika órán a rend és az egyensúly problémáját vizsgálják a békével összefüggésben).

CSOPORTVEZETŐK / TANÁROK

Az anyag alkalmazása előtt célszerű elvégezni egy előkészítő tréninget, amely ingyenes, és amely segíti bizonyos kiegészítő tényezők megértését, így javítja a tanítás hatékonysá­gát. A tréning során:

 • A csoportvezetők tisztázhatják magukban saját álláspontjukat a problémákkal és kérdésekkel kapcsolatban, melyeket a gyerekek a foglalkozások során valószínűleg fel fognak vetni,
 • A programot már régebben alkalmazók megosztják a többiekkel tapasztalataikat,
 • A tanítók elsajátíthatnak és elmélyíthetnek egy segítő és támogató, de nem ítélkező ne­velői mentalitást.

A program akkor működik leghatékonyabban, ha nem csak néhány tanár, de az iskola egész személyzete részt vesz az előkészítő képzésben, így a gyerekeket érték-tudatos fel­nőttek veszik körül, vagyis közvetve az egész iskola részt vesz a programban

 

E-mail értesítést kérek a rendezvény​ekről, programokról és kiadványaikról

 

Név
E-mail
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot

 
 
 

FACEBOOK OLDALUNK
 
 

 
 
ALAPÍTVÁNYUNK BLOGJAI
EGY HELYEN
 
 
ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE

Köszönjük, ha gondol ránk!

tovább

 
ADOMÁNYOK, FELAJÁNLÁSOK RÉSZÜNKRE!
Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, munkánkat megtudhatja a részleteket...
 

tovább

 
Az olvasósarok folyamatosan frissül
 
Az Olvasósarok oldal folyamatosan frissül. Ide kerülnek fel részletek Dörnyei Katalin könyveiből. Ezen kívül egyéb érdekességekből is ízelítőt kaphatunk.
 

tovább

 
Beszélgetések a kertben -videók


Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
 

tovább

 
A környezet és természetvédelem, a környezettudatos és egészséges életmód és táplálkozás terjesztése céljából hoztuk létre a fonyódi ZÖLD KÖR klubot.
 

tovább